• DSC_0189.jpg
  • IMG-20180806-WA0000.jpg
  • IMG-20180916-WA0004.jpg

Privacy verklaring

VZW WTC DE TRAPPERS SCHOTEN hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VZW WTC DE TRAPPERS SCHOTEN houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring; • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als VZW WTC DE TRAPPERS SCHOTEN  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

VZW WTC DE TRAPPERS SCHOTEN , Leo Van Hullebuschstraat 163 nummer, 2900 Schoten, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door VZW WTC DE TRAPPERS SCHOTEN verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

    • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van VZW WTC DE TRAPPERS SCHOTEN; (uitvoering overeenkomst) • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene) • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (en opslagen) (verzamelen) (verwerken) : • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer • Rijksregisternummer • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit • (bovenstaande opsomming is een voorbeeld, de oplijsting is afhankelijk van welke gegevens je organisatie gebruikt) 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen en andere leden van de club verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zij dienen na ontvangst van deze gegevens ook de geldende privacyregels te volgen voor deze gegevens.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting); • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …); • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen. • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek  (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft.  U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen: Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn: VZW WTC DE TRAPPERS SCHOTEN bewaart de verkregen persoonsgegevens bij de dienstdoende secretaris in het archief en op zijn PC zolang hij deze functie uitoefent. Bij het uitdiensttreden van deze functie zal de secretaris ALLES (papier en digitaal archief) overdragen aan de nieuw dienstdoende secretaris.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

• Alle personen die namens VZW WTC DE TRAPPERS SCHOTEN van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.  Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.   (U kan ons ook contacteren via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ). (om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren). Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. 

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.  U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement 

Wij sturen deze eenmalig naar onze leden en kunnen steeds op onze website geraadpleegd worden. VZW WTC DE TRAPPERS SCHOTEN kan zijn privacy statement wijzigen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De eerste plaatsing gebeurde op 26/05/2018.